Pärnu Linnavalitsus ootab oma meeskonda aktiivset

menetlejat, 

kelle kätesse usaldame Pärnu linnas korra tagamise. 

Menetleja: 

- viib läbi kohaliku omavalitsuse pädevusse antud väärteo- ja haldusmenetlusi, sealhulgas teostab nendega seotud õigusaktide nõuete täitmise üle järelevalvet;
- kontrollib õigusaktide nõuete täitmist ja teostab järelevalvet kogu Pärnu linna haldusterritooriumil Pärnu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna pädevuses; 
- teostab järelevalvet ühistranspordi-, liiklusseaduse-, tubaka-, alkoholi- ja korrakaitseseaduse nõuete täitmise üle Pärnu linna haldusterritooriumil ning tuvastab väärteokoosseisud; 
-  viib läbi väärteomenetlusi ja kannab väärteomenetluse menetlustoimingud väärteoasjade registrisse; 
- kogub ja süstematiseerib oma töövaldkonna informatsiooni, edastab ja avalikustab vajaliku informatsiooni. 

Sinult ootame: 

- vähemalt keskharidust; 

- vastavust abipolitseiniku kutsesobivuse nõuetele; 

- vähemalt 2-aastast valdkondlikku töökogemust;

- riigi põhikorra, avaliku halduse, organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide head tundmist; 

- põhjalikke teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest ja seda reguleerivatest õigusaktidest; 

- iseseisvust, tulemustele orienteeritust ja initsiatiivikust; 

- suurepärast pingetaluvust; 

valmisolekut töötada summeeritud tööajaga graafiku alusel; 

- kõrgtasemel eesti keelt ja vähemalt ühte võõrkeelt kesktasemel;

- B-kategooria sõiduki juhtimisõigust.

Sulle pakume:

- valdkondlikke väljakutseid;

- otsustusõigust ja vastutust;

- enesearengu- ja koolitusvõimalusi;

35 kalendripäeva põhipuhkust ja 3 tasustatud tervisepäeva aastas;

- ühtehoidvat ja toetavat meeskonda;

- tervise- ja sporditoetust.

Koos teeme

Kuidas muudate koos maailma paremaks.

Tule ja anna oma panus Pärnu turvalisusesse!

Sinu andmed


Sinu küsimustele töö sisu osas vastab linnamajanduse osakonna juhataja Karmo Näkk e-postiaadressilt karmo.nakk@parnu.ee ning konkursi korraldamise osas personalijuht Teele Õismets alltoodud kontaktidel. 

Kandideerimine kuni 31. jaanuar 2023