Pärnu Linnavalitsus ootab oma meeskonda innovaatilist ja väga hea analüüsivõimega

arenguosakonna juhatajat, 

kelle peamisteks ülesanneteks on arenguosakonna tegevuse koordineerimine ja juhtimine vastavalt osakonna põhimääruses ja Pärnu linna arengukavas seatud prioriteetidele.

Arenguosakonna juhataja: 

- juhib osakonna tööd ja tagab osakonnale pandud ülesannete õigeaegse ja eduka täitmise; 
- juhib, suunab ja motiveerib alluvate tööd ja tööprotsesse; 
- koostab, järgib ja vastutab osakonna eelarve sihipärase kasutamise eest; 
- kogub ja süstematiseerib oma töövaldkonna informatsiooni ning nõustab linnavalitsust oma juhtimisvaldkonnas; 
- esindab osakonda ja kokkuleppel linnavalitsust oma juhtimisvaldkonnas; 
- tagab osakonna ülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide eelnõude koostamise; 
- täidab kõiki muid ametijuhendiga määratud ülesandeid. 

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes. 

Sinult ootame: 

- kõrgharidust; 

- juhtimiskogemust, sh oskust planeerida tööprotsesse ja motiveerida meeskonda;  

- töökogemust avalikus sektoris;

- eesti keele oskust tasemel C1; 

- vähemalt ühe võõrkeele oskust tasemel B1; 

- väga head analüüsi- ja sünteesivõimet, 

- suurepärast argumenteerimisoskust.

Sulle pakume:

- valdkondlikke väljakutseid;

- otsustusõigust ja vastutust;

- enesearengu- ja koolitusvõimalusi;

35 kalendripäeva põhipuhkust ja 3 tasustatud tervisepäeva aastas;

- ühtehoidvat ja toetavat meeskonda;

tervise- ja sporditoetust.

Koos teeme

Kuidas muudate koos maailma paremaks.

Sinu andmed


Sinu küsimustele töö sisu osas vastab abilinnapea Irina Talviste e-postiaadressilt irina.talviste@parnu.ee ning konkursi korraldamise osas personalijuht Teele Õismets alltoodud kontaktidelt. 

Kandideerimine kuni 29. jaanuar 2023