Kasutustingimused

Käesolevad üldised kasutustingimused (edaspidi kasutustingimused) reguleerivad teenuseid, mida osutab Softexpert OÜ, registrikood 10976653, aadress Rahu 7, Tallinn (edaspidi SE) veebilehel https://talendipank.ee (edaspidi Talendipank). Neid teenuseid ja seda veebilehte nimetatakse edaspidi platvormiks.

Palun tutvuge kasutustingimustega enne platvormi kasutamist. Platvormi kasutamist loetakse kõigi nende kasutustingimustega nõustumiseks ja kinnituseks, et olete juriidilise isiku seaduslik esindaja ja teil on õigus juriidilise isiku (edaspidi klient) nimel lepingut sõlmida. Kui te ei nõustu neis kasutustingimustes sätestatuga, siis ei ole teil õigust platvormi kasutada.

Kasutustingimusi võidakse igal ajal muuta ja need jõustuvad platvormil avaldamise hetkel. Platvormi kasutamine pärast kasutustingimuste avaldamist tähendab, et nõustute muudatustega. Seepärast peaksite kasutustingimusi sageli üle vaatama.

 1. Konto loomine

  Platvormi kasutamiseks peab klient registreerima konto Talendipangas. Registreerudes peab klient sisestama andmed, mis on korrektsed ning täielikud. Ebatäpsete andmete esitamine on kasutustingimuste rikkumine ning võib tuua kaasa Talendipanga konto kustutamise.

  Kasutustingimused kehtivad ka kõigile neile kasutajatele, kellele klient annab õiguse Talendipanga kontot kasutada. Klient on vastutav kõikide kliendi kontot kasutavate kasutajate tegevuste eest, mida nad platvormil teevad.

  Klient peab tagama enda poolt platvormile juurdepääsuks antud salasõna konfidentsiaalsuse. Kui klient kahtlustab, et volitusteta isik võib kasutada tema salasõna või kontot või kahtlustab muud turvameetmete rikkumist, peab ta viivitamata teavitama SE-d.

 2. Kliendi kohustused

  Klient peab tagama, et kõik kasutajad järgivad kasutustingimusi platvormi kasutades.

  Klient peab tagama, et kõik platvormi salvestatud andmed, pildid, videod, failid, viited välistele veebiteenustele ning muu materjal mistahes vormis:

  • ei rikuks kellegi intellektuaalset omandit
  • ei oleks solvav, õigusvastane, sobimatu

  Klient peab tagama, et:

  • ei avalda tööpakkumisi, mis ei vasta täitmata ametikohale
  • ei avalda tööpakkumisi, mis on mõeldud kandidaatide andmete kogumiseks ilma konkreetse ametikohata
  • ei avalda tööpakkumisi, kus nõutakse kandidaadilt tasu

  SE ei kontrolli kliendi poolt teenusesse sisestatud andmete täpsust või õigsust, ei muuda kliendi poolt sisestatud andmeid või dokumente. Klient garanteerib, et tal on kõik õigused sisestatud andmeid kasutada.

  SE jätab endale õiguse keelduda kliendi poolt sisestatud andmete avaldamist juhul, kui SE leiab, et sisestatud andmed on vastuolus kasutustingimustega.

  Kliendil ei ole õigust teenust kolmandale osapoolele edasi müüa, kinkida või mõnel muul moel üle anda.

 3. Kliendi suhtlus kandidaatidega

  Klient peab tagama, et platvormil avaldatavad tööpakkumised sisaldavad piisavalt informatsiooni, et kandidaadil oleks võimalik teha teadlik otsus antud töökohale kandideerimiseks.

  Klient garanteerib, et töökuulutuses sisalduvad andmed on õiged ning ajakohased. Juhul kui andmed on ebaõiged peab klient viivitamatult puudused kõrvaldama.

  Klient peab veenduma:

  • kandidaadi sobivuses, oskustes ning kogemuses
  • kandidaadi õiguses töötada töökuulutuses pakutaval ametikohal

  Klient vastutab selle eest, et on kandidaadilt saanud piisavalt andmeid, et otsustada kandidaadi sobivuses töökuulutuses pakutud ametikohale.

  Klient tunnistab, et SE-l puudub kontroll ja ei saa seega vastutada kandidaatide käitumise või tegevuse eest. SE ei garanteeri, et klient suudab leida kandidaadi töökuulutuses pakutavale ametikohale.

  Klient ning kliendi kasutajad peavad kandidaatide andmeid ning suhtlust nendega hoidma konfidentsiaalsena.

 4. Andmekaitse ja privaatsus

  SE ja klient täidavad kõiki kohaldatavaid andmekaitse ja isikuandmete kaitse seadusi. Sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärus (General Data Protection Regulation 2016/679/EL) (edaspidi GDPR).

  SE töötleb kogutavaid isikuandmeid (see mõiste on defineeritud GDPR-s) vastutava töötlejana (see mõiste on defineeritud GDPR-s) teenuse pakkumiseks.

  SE töötleb kliendi poolt kogutud kandidaatide isikuandmeid kui volitatud töötleja (see mõiste on defineeritud GDPR-s)

  • vastavalt kliendi poolt edastatud seaduslikele korraldustele
  • rakendab sobivaid tehnilisi meetmeid tagamaks isikuandmete turvalisuse
  • kui kandidaat soovib informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta kliendi poolt, edastab SE päringu kliendile
  • pakub kliendile sobivat abi, et kliendi tegevus vastaks kõikidele seadustele

  Klient tunnistab ja nõustub, et kandidaadil on õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta ning võib nõuda kõikide enda andmete kustutamist. Juhul kui kandidaat oma õigust kasutab, annab SE sellest kliendile teada ning klient kohustub kandidaadi andmed kustutama. Kui klient ei ole seda mõistliku aja jooksul teinud ning ei ole tegevusetust SE-le põhjendanud on SE-l õigus kandidaadi isikuandmed kustutada ning ei vastuta võimaliku kahju eest, mida selline tegevus võib kliendile tuua.

 5. Arvete esitamine

  Platvormi kasutamine on tasuline vastavalt SE ja kliendi poolt kokku lepitud hinnale.

  SE-l on õigus anda kliendile tasuta prooviperiood kokku lepitud ajaks.

 6. Lepingu lõppemine

  Kliendil on õigus igal ajal platvormi kasutamine lõpetada. Platvormi kasutamise lõpetamine ei kustuta kliendi andmeid.

  Kliendi andmeid hoitakse seni, kuni klient on SE-d teavitanud sellest, et kõik andmed tuleb kustutada.

 7. Kohaldatav õigus

  Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

  Kõik SE ja kliendi vahelised vaidlused, erimeelsused ja küsimused seoses tingimustega, mida ei saa lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus.